سفالگري و سراميک سازي
به محصولاتی اطلاق می شود که با استفاده از گل رس و همچنین گل حاصل از سنگهای کوارتز و کائولن به کمک دست و چرخ سفالگری ساخته و سپس پخته می شود. برای تکمیل اشیاء ساخته شده، بر حسب سنت و رسوم منطقه ای که در آن کار می شود، اقدام به نقاشی، کنده کاری و یا ایجاد نقوش برجسته روی آنها شده و از لعاب مناسب برای پوشش سطح اشیاء استفاده می گردد.