نقاشی روی چوب، نقاشی روی شیشه، نقاشی دیواری، نقاشی روی سفال و روی چینی. نقاشی بر روی زمینه های مختلف چرم، پشت شیشه، روی شیشه، سفال و چینی را شامل می شود که نقوش آن عبارتند از : نقوش ختایی، روی بند ختایی و اسلیمی در یک فضای مشخص و همچنین نقوش جانوری، منظره، شکارگاه، گل و مرغ و ...