من فکر میکنم اینترنت واقعا میتونه مفید باشه
من که یه عالمه چیز ازش یادگرفتم(تو پست های بعدی میگم)
و مطمئنم اگه زبان انگلیسیم بهتر از این بود میتونستم خیلی بیشتر یاد بگیرم
شما چی یادگرفتین؟