من با انجمن قمیا خیلی خاطره دارم
هرچند کسی اینجا باهام دوست نبود ولی اینجا به من خوش میگذشت.مهندس ممنون بابت اینکه تو روزای سخت من، انجمن بود که بیام و حالم خوب بشه.
وقتی میومدم قمیا حس میکردم واقعا قمم و خاطرات خوش اون روزها برام تداعی میشدمن عاشق قمیام