بیمارستان کامکار عرب نیا قم

این بیمارستان در شهرستان قم واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1343باظرفیت 187 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 195تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از: داخلی ، اورژانس ، چشم پزشکی ، قلب ، عفونی ، گوش و حلق و بینی ، نرولوژی ،ICU، CCU

قم:خيابان 19 دي(باجك). 15-7713511

ليست تمام بيمارستان هاي قم