كاربراني كه مدير ميشوند بايد بپذيرن كه اين پست موقتي است و مدير كل ميتونه هر زمان كه تشخيص داد مديريتو ازش بگيره.كاربر نبايد از اين بابت دلخور شود

مديراني كه عملكرد خوبي داشته باشند پست آنها ارتقا پيدا ميكنه.حتي ميتونند به عنوان مدير كلي نيز انتخاب بشن

مديريت در سايت قميا 30 روزه است.

30 روز كه تمام شد عملكرد مدير بررسي ميشود.اگر رضايت بخش بود تمديد ميشود.در صورتي كه مدير توان اداره انجمن را نداشته باشد يا وقت كافي براي اين كار نداشته باشد فرد ديگري جايگزين ميشود

شامل همه گروه هاي مديريت ميشه

مدير ارشد(نداريم فعلا)
مدير انجمن
مدير چت باكس
مدير بخش

از امروز اين طرح اجرا ميشود

18/11/90