سلام

همانگونه كه از عنوان تاپيك هم مشخص است اين تاپيك به اين جهت ايجاد شده تا كاربران عزيز سايت هرگاه مواردي مخالف قوانين سايت و يا تخلفي را مشاهده نمودند در اين تاپيك اعلام كنند تا توسط مسئولين سايت سريعا رسيدگي شود.

البته دوستان سعي كنند حتما مواردي را اعلام كنند كه مطمئن باشند مشكل ساز خواهد بود.

همچنين كاربراني كه احيانا گزارش تخلف پستهاي آنان در اينجا توسط ديگر كاربران گذاشته مي شود به هيچ عنوان حق اعتراض به ايشان را ندارند و نيازي به پاسخ به پست ايشان نيست و نبايد از عملكرد خود دفاع كرده و يا انرا توجيه نمايند.

مسئولين سايت مورد را بررسي كرده و در صورتيكه مشكل داشته باشد حتما با ان برخورد ميكنند و اگر با قوانين مغايرتي نداشته باشد هيچ اتفاقي نخواهد افتاد. پس گزارشاتي كه در اين تاپيك اعلام مي شود مستلزم برخورد نيست و تشخيص آن با كنترل و مدیران سايت است.

هدف مون : با اينكار هم تخلفات سريعتر مشخص شده و با انها برخورد مي شود و هم اينكه تمامي كاربران عزيز سايت مي توانند در امور مديريتي و اداره سايت به مسئولين كمك نموده و در حفظ سايت مشاركت نمايند. در اعلام گزارشات تخلف لطفا كاربران عزيز نكات زير را مد نظر داشته باشند :

1 - تنها مطالبي گزارش شوند كه از نظر قوانين عمومي سايت و يا قوانين داخلي تالارها و بخشهاي مختلف مشكل داشته باشند و در همان تاپيك خودش قابل حل نباشد و مديران بخش مربوطه به آن رسيدگي نكرده باشند.

2 - براي ارسال تخلف حتما لينك پست مورد نظر را بگذاريد و اعلام یوزر فرد متخلف الزامي نيست.

3 - نام یوزرهايي را كه از كلمات و اصلاحات نامناسب استفاده كرده اند را نيز مي توانيد در اين تاپيك اعلام كنيد و براي اين منظور حتما لينك مربوط به یوزر مورد نظر را بگذاريد.

4 - هر تخلف فقط و فقط يكبار ارسال شود و كاربران عزيز قبل از ارسال تخلفات دقت كنند كه قبلا ارسال نشده باشد.

اگر موارد ديگري هم باشد متعاقبا در همين تاپيك اعلام خواهد شد.

پيشاپيش از هماهنگي و همكاري شما كاربران عزيز سايت تشكر و قدرداني داريم.

تيـــــم مديـــــريتي قمیا