در ابتدا الازم میدونم از جناب مهندس به خاطر اینکه قبول زحمت کردند وا این قسمت را به رشته مدیریت صنعتی دانشگاه قم اختصاص دادن تشکر وقدر دانی کنم