ماهي زماني به بيماري مبتلا ميشود كه تحت تاثير عوامل تنش زا و استرس زاي محيط قرار گرفته و از غذا خوردن افتاده و در نتيجه مقاومت ماهي در برابر انواع بيماري ها و ويروس ها و انگل ها و باكتري هاي موجود در آب كم خواهد شد.
البته همه دوستان به اين امر واقف هستند كه در هر تانكي و تحت هر شرايطي ويروس ها وانگل ها و باكتري ها وجوددارند و فقط منتظر پيدا كردن يك ميزبان ضعيف هستند كه خود را به او برسانند و زنده بمانند و ماهي را به كشتن دهند.
مهمترين علتي كه باعث تشديد بيماري ميشود قرار دادن تعداد زيادي از ماهي بدون در نظر گرفتم ابعاد مخزن در كنار هم. اين عمل باعث افزايش آمونياك كه جزء مواد دفعي ماهي مي باشد در اب شده كه در نهايت موجب تلف شدن ماهي ها خواهد شد.
بهترين راه براي كنترل آمونياك استفاده از فيلتر هاي زير شني است (باكتري هايي كه آمونياك را به نيترات تبديل ميكند در اين فيلتر ها زندگي ميكنند) و همچنين تعويض به موقع اب و سيفون كردن آن است. زماني كه تخم ريزي زياد توسط ماهيان آنجام ميشود و شما هم آب را ضد عفوني نكنيد آب به زودي آلوده و زمينه پيدايش آلودگي فراهم ميشود.
زماني كه در مخزن ماهي مريض را مشاهده كرديد،اولين كار قرنطينه كردن آن است تا از پيشرفت بيماري به ساير اعضا جلوگيري به عمل آيد و همچنين بايد علت اين بيماري رو هم رد يابي كنيد تا دوباره بروز نكند .

موفق باشيد

منابع:
1- تجربه
2- كتاب پرورش آنجل نوشته عليرضا قناد شوشتري
3- كتاب ماهي هاي آمريكا نوشته مهندس سيد مهدي ارجيني
4- كتاب لابيرنت داران نوشته مهندس سيد حامد موسوي
5- كتاب پرورش سيچلايد نوشته محمد رضا شيخيان
6- كتاب زندگي ماهيان آكواريومي از همين نويسنده