پس از آنکه جنسیت طوطی مشخص گردید اولین گام در جهت جفت کردن آنان انجام
گرفته است . در صورتیکه طوطی ها جوان باشند خو دادن آنان به یکدیگر کار مشکلی
نخواهد بود .
اما نمیتوان مطمئن بود که جفت مذبور مبادرت به جوجه دار شدن نمایند . طوطی های
مسن تر همواره با یکدیگر کنار نیامده و احتمال دارد که جفت تحمیلی را رد کنند . تجربه
نشان میدهد که طوطی ها از این نظر بسته به نوعشان عکس العملی متفاوت دارند .
جفت کردن طوطی های بزرگ باید با احتیاط و با مراقبت شدید نگهدارنده صورت پذیرد .
این عمل در برخی مواقع به خوبی عملی شده ، اما در مواقعی دیگر میتواند با زد و خورد
شدید همراه باشد . لذا توصیه میشود که جفت ناآشنا نخست در دو قفس جداگانه با
یکدیگر خو داده شوند . حتی در صورتیکه در ابتدا همه چیز مطابق میل نگهدارنده است ،
با وجود این باید رفتار طوطی ها را در آغاز همجواری به خوبی زیر نظر داشت . تجربیات
نشان میدهد که مثلا در میان کاکادوها و خصوصا طوطی های اصیل پس از چند هفته
همجواری ناگهان زد و خوردهای خونین بروز کرده است .
سوالی در این طمینه داشتید مطرح کنید.
منبع : میهن پت - توسط :
مــA