شاخه هاي جوان غير سمي نه تنها از نقطه نظر وسيله ي بازي, سرگرمي و تحرک منقار طوطي سانان اهميت زيادي دارند.

بلکه مواد خام مهمي را در اختيار پرنده قرار ميدهند
طوطي ها با علاقه ي زياد ساقه ها را ميجوند و از چوب و پوسته ها , هيدرات هاي کربن , اهن , مس , املاح معدني و ويتامين هاي لازم را تامين مي نمايند.
از انجا که تعويض شاخه هاي بزرگ درخت خزيدن اغلب پر زحمت است
از اطراف و جوانب شاخه هايي مخصوص جويدن طوطي خويش جمع اوري نماييد.

شاخه ي درختاني نظير :
فندق
هتر
تبريزي
بيد
بلوط
توسه
و ساقه ي ياس خصوصا مورد علاقه ي طوطي هستند .
طوطي ها به شاخه و جوانه هاي درختان ميوه نيز علاقه اي خاص دارند اما ضمن استفاده از انها براي پرنده ي خود بايد از عدم سمپاشي انها اطمينان حاصل نماييد.
منبع : میهن پت توسط :
مــA