از احساس وجود تــــــــو باید دنیا رو مستش کرد

تو این قدر بی نظیری که تو رو باید پرستش کرد
تلاطم های قلبــــــــم رو تو بردی سمت بهبودی
بهم فهموندی که هستــــی خدایــا لطف فرمـــودی
هزاران مرتبه شکـــــرت که بم احساس می بخشی
که من خارم بـــــدم دستت تو بـازم یاس می بخشی
خدایــــا شکـــر مــــمنــونم کـه از یک قرن تا ماهی
فقـــط مــوندی و می بخشی با یک استــغفـــراللــهی
ببــــخشم،خیـــــلی شرمندم نمـــازم رو نــمی خونم
تـــو حــــق الله و می بخشی خــــدایا شکـــر ممنونم
اگـــه گـــاهی یه تردیــــدی به لطف و مرتبت کردم
پشیـــــمونم ببــــــخشم تو خدا تــــوبه غلــــط کردم


لینک دانلود