برخی ازويژگيهای نرم افزارهاي سپيدار سيستم شامل :
حسابداري/ خزانه داري / خريد وانبار / فروش/ خرده فروشي / فروشگاهي /دوزبانه /ارزي / رديابي كالا/دو واحدي / تحت شبكه / قابل اتصال به صندوق فروشگاهي/ باركد خوان/ كارتخوان و... مي باشد .
از مهمترين ويژگيهاي نرم افزارسپيدارسيستم مي توان به :
كدينگ استاندارد سازمان حسابرسي جهت شركتهاي توليدي – بازرگاني وخدماتي
سطح تفضيلي شناور
مركز هزينه پذير بودن
تهيه و چاپ انواع گزارشهاي قانوني جهت وزارت دارائي ، بيمه
تهيه گزارشات مالي مديريتي بهمراه گراف
تهيه صورتهاي مالي
طراحي وتهيه گزارشات خاص و گزارش سازي بشيوه اي بسيار آسان
ارسال گزارش به انواع فرمتهاي رايج: اكسل – پي دي اف – تكست
حق دسترسي مديريت به هر يك از كاربران
تهيه اظهارنامه ارزش افزوده ،‌صدور اسناد تجميعي، براي نوشتن دفاتر قانوني براساس آيين نامه ثبت دفاتر مكانيزه وزارت دارائي سند كل صادر مي كند
ثبت اتوماتيك اسناد حسابداري از ساير سيستم ها ، مغايرت گيري اتوماتيك صورتحساب بانكها.تهيه انواع گزارشات درخصوص چكهاي دريافتي و پرداختي و آلارم درخصوص سررسيد و آخرين وضعيت چك ها ، يادآوري يادداشتهاي روزانه
قابليت پذيرش چند شركت برروي يك نسخه نرم افزار
تيهه ديسكت براي بانكها و بيمه - پشتيباني بصورت تلفني ،پشتيباني بصورت سرويس ريموت وآنلاين و... و بسياري از وي‍ژگيهاي ديگر خاص اين محصول همكاران سيستم مي باشد.
برخی ازويژگيهای نرم افزارهاي سپيدار سيستم شامل :
حسابداري/ خزانه داري / خريد وانبار / فروش/ خرده فروشي / فروشگاهي /دوزبانه /ارزي / رديابي كالا/دو واحدي / تحت شبكه / قابل اتصال به صندوق فروشگاهي/ باركد خوان/ كارتخوان و... مي باشد .
از مهمترين ويژگيهاي نرم افزارسپيدارسيستم مي توان به :
كدينگ استاندارد سازمان حسابرسي جهت شركتهاي توليدي – بازرگاني وخدماتي
سطح تفضيلي شناور
مركز هزينه پذير بودن
تهيه و چاپ انواع گزارشهاي قانوني جهت وزارت دارائي ، بيمه
تهيه گزارشات مالي مديريتي بهمراه گراف
تهيه صورتهاي مالي
طراحي وتهيه گزارشات خاص و گزارش سازي بشيوه اي بسيار آسان
ارسال گزارش به انواع فرمتهاي رايج: اكسل – پي دي اف – تكست
حق دسترسي مديريت به هر يك از كاربران
تهيه اظهارنامه ارزش افزوده ،‌صدور اسناد تجميعي، براي نوشتن دفاتر قانوني براساس آيين نامه ثبت دفاتر مكانيزه وزارت دارائي سند كل صادر مي كند
ثبت اتوماتيك اسناد حسابداري از ساير سيستم ها ، مغايرت گيري اتوماتيك صورتحساب بانكها.تهيه انواع گزارشات درخصوص چكهاي دريافتي و پرداختي و آلارم درخصوص سررسيد و آخرين وضعيت چك ها ، يادآوري يادداشتهاي روزانه
قابليت پذيرش چند شركت برروي يك نسخه نرم افزار
تيهه ديسكت براي بانكها و بيمه - پشتيباني بصورت تلفني ،پشتيباني بصورت سرويس ريموت وآنلاين و... و بسياري از وي‍ژگيهاي ديگر خاص اين محصول همكاران سيستم مي باشد.


[IMG][/IMG]