گاهی نمیشود که نمیشود که نمیشود
گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است
گاهی نگفته قرعه بنام تو میشود

همه چیز ازدواج نیست ادم باید عاشق باشه