اين ميل در ارتفاع 87 متري از سطح زمينهاي اطراف واقع شده است . قدمت اين بنا به دوره ساساني مي رسد . ميل سنگي روستاي چاهک داراي پلاني مدور و پلان چليپاي دروني است . اين پلان شباهت بسيار زياد به پلان چهارطاقي هاي دوره ساساني دارد و سبک ساخت و مصالح بکار رفته در آن قابل مقايسه با چهارطاقي نويس که در همين مسير قرار دارد مي باشد . نماي ميل از سنگ لاشه و ملاط گچ زبره مي باشد و داراي يک ورودي در سمت جنوب به عرض 20/1 و ارتفاع 60/2 متر است . بلندترين ارتفاع موجود 40/6 متر در جبهه غربي واقع شده است . قطر قاعده آن 10/5 متر و پيرامون آن 5/27 متر شکل است .
برج يا ميل مخروطي است درون ميل بين 30/1 تا 70/1 متر بالاشه سنگ و ملات گچ پر شده است . درون اين ميل اتاقي مدور به قطر 10/5 متر با سه طاق فرو رفته و يک درگاه به فرم چليپا ديده مي شود . دهانه هر يک از طاقها بين 200 تا 205 سانتيمتر و عمق هر يک بين 105 تا 110 سانتيمتر متغير و ارتفاع هر يک از طاقها از نوک تيزه طاق تا کف 25/2 متر است . ارتفاع اتاق از کف تا پاطاق 05/3 متر است . ضخامت ديوار در پي نزديک به دو متر و در بالاي جانپناه به 160 سانتيمتر مي رسد .
ارتفاع باقيمانده از ديواره جان پناه 40 سانتيمتر و عرض آن 60 سانتيمتر است . شواهد باقيمانده حکايت از پوششي سقف ميل با فرم گنبدي يا عرقچيني دارد . مصالح بکار رفته در بنا شامل لاشه سنگ ،
ملات گچ زبره مي باشد .

روستای
چاهک در
بخش خلجستان استان قم فرار داره از دوستان کسی این اثر باستانی رو از نزدیک دیده؟