با استفاده از شاخه های خشکیده درخت میتوانید گلدان و جا شمعی درست کنید
ابزار مورد نیاز قیچی برای بریدن شاخه خشکیده ، چسب و یک عدد ظرف میباشد
انواع شاخه های خشکیده را میوانید در فصول پاییز و زمستان براحتی بیابید

شاخه های خشکیده را بصورت نامرتب کنار هم قرار دهید و به ظرف بچسبانید

از انواع ظرف های استوانه ای و مکعبی کوتاه و بلند میتوانید استفاده کنید

منبع:iranCook.ir