خانم کبیری و خانم گائینی هر دو دوست داشتنی بودن.

یادش بخیـر...

راهنمائی: خانم امیر کلاهی؛ خانم زاهد مقدم؛ خانم جباری که معاون بودن...