آدرس سينما شقايق

45 متری شهید بهشتی

تلقن:6651647