سینما شهر آفتاب قم + آدرس + تلفن

سینما شهر آفتاب بلوار شهید بهشتی-جنب سرمانی خودکار 2516657647