سینما تربیت فیلم سینمایی پس کوچه های شمرون رو روی پرده داره

هر کی رفته و دیده اینجا بگه که محتوای فیلم چیه
؟