از فرزندان امام سجاد علیه السلام
به آدرس انتهای خیابان توحید - میدان نبوت
تلفن دفتر امامزاده 8852028


محدوده قانونی امامزاده معصوم