هم برای فیلم متاسفم
هم برای سینما
هم برای وزارت فرهنگ و ارشاد
هم برای اونا که میرن و میبینن