سندروم داون یک بیماری ژنتیک به نام تریزومی ( سه تایی شدن) که در آن یک فرد یک نسخه اضافی از یک کروموزوم را به ارث برده است. افراد مبتلا به این سندروم، سه نسخه از کروموزوم 21، به جای 2 کروموزوم معمول دارند.
این مواد اضافی تغییرات ژنتیکی به طور عالی یا ظریف یا ریز تنظیم تعادل بدن در نتیجه ی ویژگی های فیزیکی و فکری است.
بیماری نشانگان داون در کودکان مبتلا به این بیماری و مادران آنها می باشد. با توجه به تحقیقات انجام گرفته، که شیوع این بیماری سهمی حدود 1 در 800 تا 1000 تولد زنده را در بر می گیرد.شما دوستان میتوانید هرچه که در مورد سندروم داون میدانید به این مطلب اضافه کنید و مرا در نوشتن پژوهش یاری کنید.
خوشحال می شوم از کمکتان